Majorstuen skole i full symfoni! @ Oslo Konserthus